Pozicija dėl jaunimo politikos situacijos Panevėžio mieste » PAS

Pozicija dėl jaunimo politikos situacijos Panevėžio mieste

Panevėžio miesto savivaldybės merui R. Račkauskui
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariams
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui T. Juknai

POZICIJA DĖL JAUNIMO POLITIKOS SITUACIJOS PANEVĖŽIO MIESTE
2016-02-18 Nr. SR-3

Priimta Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ neeiliniame visuotiniame narių susirinkime 2016 m. vasario 18 d.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau – PAS) yra vienintelė regioninė jaunimo organizacijų taryba, Panevėžio mieste vienijanti 14 jaunimo organizacijų, atstovaujanti jų interesams bei burianti jas jaunimo politikos tiek Panevėžyje, tiek Lietuvoje formavimui bei įgyvendinimui. 2016 m. vasario mėn. 18 d. vyko PAS visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo nagrinėjama jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo padėtis Panevėžio mieste. Šia pozicija PAS išreiškia rūpestį dėl veiklos finansavimo, demokratijos stokos, atitinkamų jaunimo reikalų specialistų apkrovimo papildomais darbais bei įžvelgia problemas bendradarbiaujant su Panevėžio miesto savivaldybe.

Panevėžio miesto jaunimo reikalų koordinatoriaus apkrovimas ne tik tiesioginėmis, bet ir nevyriausybinių organizacijų koordinavimo pareigomis, prisideda prie netikslingai ir neteisingai formuojamos bei įgyvendinamos jaunimo politikos. Šiuo metu Panevėžio m. savivaldybės vyriausiasis jaunimo reikalų koordinatorius taip pat koordinuoja ir Panevėžio m. nevyriausybinių organizacijų veiklą, tai sukelia sunkumų siekiant kokybiškai atlikti tiesiogines pareigas – koordinuoti miesto jaunimą bei jaunimo politikos įgyvendinimą. Panevėžio jaunimo organizacijos siūlo, kad pilnu etatu dirbančiam jaunimo reikalų koordinatoriui būtų paliktos tik jo tiesioginės pareigybės.

PAS valdyba bei jaunimo organizacijų atstovai išreiškia rimtą susirūpinimą dėl jaunimo politikos situacijos Panevėžyje. 2015 m. gruodžio mėn. 3 d. sudaryta Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupė. Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašo 7.2 punkte nurodoma, jog vertintojų grupė sudaroma pariteto principu. Atkreiptinas dėmesys, kad sudarant jaunimo politikos kokybės vertintojų darbo grupę Panevėžio mieste, PAS vadovaudamasi aukščiau minėtu aprašu delegavo 5 asmenis. Tačiau savivaldybės administracija skyrė papildomą jaunimo atstovą. Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupės vadovas ir pavaduotojas yra iš savivaldybės administracijos pusės. Taip išreiškiamas nepasitikėjimas miesto jaunimu, o esant nepasitikėjimui, nešališkai vertinti jaunimo politiką Panevėžyje – sudėtinga. Tai parodo ir šios darbo grupės neveiklumas: įvertinimas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio mėn. 3 d. įsakymu Nr. A-1152, turėtų būti atliktas iki šių metų kovo mėn. 1 dienos. Iki šiol sušauktas – tik vienas darbo grupės posėdis.

Eilę metų PAS turėjo stabilų poros šaltinių finansavimą vykdomai veiklai. Šiais metais organizacija neturėjo galimybės teikti paraiškos finansavimui Jaunimo reikalų departamento skelbtuose konkursuose, nes konkurso nuostatuose įvardinta sąlyga – savivaldybės ko-finansavimas. Tačiau šių metų savivaldybės biudžeto projekte asignavimai numatyti tik Panevėžio jaunimo organizacijų iniciatyvinei veiklai. Šiuo sprendimu, PAS yra prilyginamas jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – JNVO) ir norėdamas vykdyti organizacinę veiklą, turės dalyvauti bendrame konkurse, nors PAS tikslas yra vienyti bei atstovauti mieste veikiančioms jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms. Atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal siūlomus ir šiai dienai svarstomus jaunimo iniciatyvų vertinimo nuostatus, pateiktų projektų vertinimą atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kurios dauguma narių numatoma iš savivaldybės pusės. 2016 m. vasario mėn. 3 d. vykusiame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje PAS atstovai siūlė deleguoti bent 3 jaunimo atstovus, tačiau nuostatų projekte PAS deleguojamiems asmenims paliktos tik 2 vietos. Norint, kad Panevėžio jaunimo organizacijos bei PAS būtų kokybiškai veikiantis jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo organas Panevėžyje, privalomas skirti nuolatinis finansavimas, kuris būtų didinamas, o ne mažinamas. Dėl dabartinio biudžeto projekto Panevėžio jaunimo organizacijos išreiškia susirūpinimą ir siūlo jį didinti, skiriant daugiau savivaldybės administracijos asignavimų JNVO bei PAS veiklai finansuoti.

Sveikintinas savivaldybės administracijos žingsnis – numatytas veikti savivaldybės administracijos skyrius, koordinuosiantis jaunimo veiklą mieste, bet kol nebus tiksliai apibrėžtos Panevėžio jaunimo politikos gairės bei kryptys, nebus paruošta miesto jaunimo politikos strategija, tol esama neigiama situacija nesikeis ir galimai – tik blogės. Manome, kad tik struktūrinis dialogas gali suteikti galimybę pažvelgti į situaciją iš įvairių perspektyvų bei padėti rasti bendrą viziją. Remiantis LR jaunimo politikos pagrindų įstatymu, PAS yra savarankiška, nepriklausoma, regioninė jaunimo organizacijų taryba. PAS nėra ir negali būti politinis įrankis, todėl organizacija atsiriboja nuo visų viešojoje erdvėje publikuojamų nuomonių bei komentarų.

PAS norėdamas užtikrinti kokybišką bei pastovų jaunimo politikos formavimą bei įgyvendinimą Panevėžyje turi veiksmingą vidinę organizacijos struktūrą, jos valdymo formas. Dar 2016 m. sausio mėn. 28 d. vykusiame Panevėžio miesto tarybos posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl naujų PAS atstovų delegavimo į Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Savivaldybės taryboje klausimui buvo nepritarta ir tuo miesto jaunimui buvo išsiųsta aiški neigiama žinutė. PAS reaguodama į neargumentuotą bei šališką Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio mėn. 28 d. sprendimą, remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-128 patvirtintų Jaunimo reikalų tarybos nuostatų 9 punktu, 11 punkto 3 papunkčiu iš Panevėžio miesto jaunimo reikalų tarybos atšaukia B. Bylinskį, J. Gabrytę-Koncienę, A. Kuprį, B. Šidlauską, J. Tamulionį.

Tikimės, kad artimiausiu metu PAS organizuojamame keturšaliame susitikime, kuriame tikimės, kad dalyvaus Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ atstovai ir Panevėžio miesto savivaldybės vadovai. Susitikimo tikslas – numatyti visų šalių įsipareigojimus siekiant jaunimo politikos situacijos gerinimo Panevėžio mieste.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: