Savivaldybė skelbia jaunimo NVO projektų finansavimo konkursą » PAS

Savivaldybė skelbia jaunimo NVO projektų finansavimo konkursą

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia 2016 m. nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursą.

Projekto tikslas – stiprinti ir paremti aktyvias Panevėžio mieste veikiančias nevyriausybines organizacijas, skatinti jų veiklos tęstinumą, teikiant finansinę paramą padėti spręsti bendruomenei aktualias problemas.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, taip pat bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, paraiškos pateikimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka registruotos (veikiančios) ne trumpiau kaip vienerius metus ir numatančios veiklas, kurios skatina nevyriausybinių organizacijų veiklą, bendradarbiavimą, jų profesionalumo ugdymą bei plėtrą, verslumą, laisvalaikio užimtumą, sveikos gyvensenos propagavimą, ugdo pilietiškumą, įtraukia socialiai pažeidžiamus, neįgalius žmones.

Prioritetai teikiami projektams, kurie:

 • skatina gyventojų bendruomeniškumą, naujų pilietinės veiklos modelių kūrimą ir platinimą;
 • skatina nevyriausybinių organizacijų veiklą, bendradarbiavimą, jų profesionalumo ugdymą bei plėtrą;
 • plėtoja įvairias pozityvias užimtumo ir laisvalaikio iniciatyvas;
 • skatina sveikos gyvensenos ugdymą;
 • skatina priimtinais bei patraukliais metodais ir būdais socialiai pažeidžiamų, neįgalių žmonių įtrauktį;
 • skatina pilietiškumą ir tautinę tapatybę.

Finansavimas neskiriamas:

 • įgyvendintiems projektams;
 • komercinei veiklai;
 • nevyriausybinių organizacijų ūkinei veiklai ir darbuotojų atlyginimams;
 • ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti;
 • išvykoms, pažintinėms kelionėms organizuoti.

Konkursui negali būti teikiami projektai, kurie:

 • kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;
 • bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės, tautiniams ir religiniams simboliams, piliečių tautiniams ir religiniams jausmams;
 • bet kokiomis formomis, metodais ir būdais yra susiję su smurto, prievartos, neapykantos, narkotikų bei kitų toksinių medžiagų populiarinimu;
 • bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

Nevyriausybinė organizacija privalo pateikti:

 • vieną spausdintą paraiškos egzempliorių, sunumeruotą, pasirašytą nevyriausybinės organizacijos vadovo, projekto vadovo ir patvirtintą nevyriausybinės organizacijos antspaudu;
 • elektroninę paraiškos versiją „Microsoft Word“ *doc formatu, elektroninės paraiškos rinkmenos pavadinimas turi būti organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimas ir teikiamo projekto pavadinimas.

Paraiškos teikiamos Savivaldybės administracijos Kanceliarijos interesantų aptarnavimo specialistui. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susiūti, puslapiai sunumeruoti, paskutinio lapo antroje pusėje nurodomas lapų skaičius žodžiais, pasirašyta nevyriausybinės organizacijos vadovo. Visi dokumentai pateikiami užklijuotame ir užantspauduotame (jei nevyriausybinė organizacija turi antspaudą) voke su ant voko užrašytu konkurso dalyvio pavadinimu, adresu, kita kontaktine informacija. Elektroniniu paštu ar faksu pateikti dokumentai neregistruojami ir laikoma, kad jie nebuvo gauti.

Paraiškų pateikimo terminas – iki kovo 30 d. (imtinai).

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo nuostatus rasite čia.

Paraiškos formą rasite čia.

Papildoma informacija teikiama Švietimo skyriuje (Topolių al. 12), tel. 504 484, el. p. juozas.ragelis@panevezys.lt.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: