Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriama socialinė vertė » PAS

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriama socialinė vertė

Viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo sistemoje piliečių dalyvavimas, ribojamas rinkimais bei įstatymų iniciatyvomis (peticijomis ir referendumais), neleidžia pasiekti didžiausio visuomenės ekonominio
ir socialinio klestėjimo (Frey, 2010), todėl kitos piliečių aktyvaus įtraukimo į politikos formavimą ir įgyvendinimą formos gali reikšmingai padidinti politikos kokybę, efektyvumą, sėkmę ir visuomenės pasitenkinimą valdžia bei gyvenimu. Priimant sprendimus svarbus kompleksinis požiūris, kur tiek piliečių dalyvavimo mechanizmai, tiek sprendimų projektai kuriami padedant ekspertams ir mokslininkams bei grindžiami moksliniais tyrimais nustatytais įrodymais.

Siekiant įvertinti jaunimo nevyriausybinių organizacijų (toliau – JNVO) veiklos prielaidas socialinei vertei kurti, 2013 m. spalio – 2014 m. rugpjūčio mėnesiais Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT)
užsakymu buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta nustatyti JNVO kuriamą vertę ir jos potencialą bei sėkmingo įsitraukimo į jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo prielaidas. Šis tyrimas yra dalis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos įgyvendinamo projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“, finansuojamo pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-08-V priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Tyrimo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

  1. tipologizuoti ir charakterizuoti Lietuvoje veikiančias JNVO;
  2. nustatyti sėkmingos JNVO veiklos kriterijus analizuojant šių organizacijų turimą potencialą;
  3. nustatyti vidinių ir išorinių kompetencijų JNVO poreikį, kurio patenkinimas leistų padidinti JNVO
    potencialą;
  4. atlikti JNVO galimybių teikti visuomenines gėrybes analizę;
  5. atlikti viešųjų paslaugų analizę, siekiant pagrįsti šių paslaugų perdavimo JNVO galimybę

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriama socialinė vertė

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: