Jaunimo politikos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybėje kokybės vertinimas » PAS

Jaunimo politikos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybėje kokybės vertinimas

Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires (toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintą jaunimo politikos (JP) savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką.

Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra:

  1. Siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse.
  2. Skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.

Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje:

  1. Surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Panevėžio miesto savivaldybėje, joje įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui.
  2. Išsiaiškinti Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai.
  3. Aptarti Panevėžio miesto savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai. Išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.

Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:

  • pirma, 2011 m. lapkričio mėn. buvo atlikti interviu su Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (JRK) bei savivaldybės jaunimo organizacijomis;
  • antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti vertinimui reikalingi duomenys bei atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė;
  • trečia, naudoti savivaldybėje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo keturios Panevėžio miesto savivaldybėje veikiančios organizacijos ir du savivaldybės administracijos atstovai.

Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas. Antroje – devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti duomenys ir jų analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje pateikiamas vertinimo apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį. Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka (neatsižvelgia/neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.

Jaunimo politikos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybėje kokybės vertinimas

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: